11 november 2019

AVG

Privacystatement   KBO-DeurneZeilberg

mei 2018

KBO- DeurneZeilberg verwerkt persoonsgegevens. In dit privacystatement geven wij antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door KBO-Zeilberg.

KBO-Zeilberg streeft ernaar te voldoen aan de geldende wetgeving ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens.
Met ingang van 25 mei 2018 is dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn gegevens die iets over een individu zeggen. Bijvoorbeeld naam, (mail)adres, geboortedatum, foto’s et cetera.
Wanneer (een combinatie van) deze gegevens naar een individu herleid kunnen worden spreekt men over persoonsgegevens.
Wanneer anderen die persoonsgegevens in bezit hebben, moeten ze daar zorgvuldig mee omgaan.

Persoonsgegevens verdienen bescherming

Het beschermen van ieders privacy is een onderwerp waar de laatste jaren in toenemende mate aandacht voor is. In het digitale tijdperk, waarin het uitwisselen van informatie op grote schaal een peulenschil is geworden, is het goed om alert te zijn op misbruik van persoonsgegevens. Dat geldt ook voor een vereniging als KBO-Zeilberg. Met ingang van 25 mei 2018 is een nieuwe wet van kracht: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit is Europese wetgeving die de in 2001 ingevoerde Wet bescherming persoonsgegevens vervangt. Middels dit privacy statement geven wij aan hoe KBO-Zeilberg hoopt te voldoen aan de wetgeving.

Van wie verwerkt KBO-Zeilberg persoonsgegevens?

KBO-Zeilberg verwerkt persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad. Dat zijn bijvoorbeeld gegevens van:

  • Leden en vrijwilligers van bij KBO-Zeilberg aangesloten verenigingen;
  • Personen die interesse tonen in het lidmaatschap van een van de aangesloten verenigingen of die in het verleden lid zijn geweest;
  • Personen die als niet-lid deelnemen of deel hebben genomen aan door KBO-Zeilberg georganiseerde activiteiten en/of acties;
  • Personen die aan een bedrijf, instelling of organisatie verbonden zijn waar wij een relatie mee hebben, willen krijgen of hebben gehad.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?

Alle activiteiten onderdelen van KBO-Zeilberg verwerken persoonsgegevens in een ledenadministratiesysteem.

Waarvoor verwerkt KBO-Zeilberg persoonsgegevens?

Om lid te kunnen worden van KBO-Zeilberg, of aan de slag te gaan als vrijwilliger, of om een andere relatie met ons aan te gaan, hebben we persoonsgegevens nodig. Met behulp van deze gegevens kunnen wij de communicatie op de passende wijze verzorgen en zorg dragen voor de juiste informatie.

Leden en relaties willen we zo goed mogelijk van dienst zijn. Naam en adresgegevens gebruiken we bijvoorbeeld om contact te onderhouden en informatie te verschaffen over aan het lidmaatschap en abonnement gerelateerde zaken zoals het toesturen van (afdelings-)nieuws, uitnodigingen voor activiteiten en het provinciale magazine ONS. Bij vragen aan bijvoorbeeld de ledenservice, verwerken wij persoonsgegevens om onze leden en relaties zo goed mogelijk van dienst te zijn.

Mailadressen gebruiken wij voor het toesturen van digitale informatie, zoals nieuwsbrieven of voor online onderzoeken. Voor dit soort mailing kan iemand zich eenvoudig uitschrijven door dit mede te delen aan ons secretariaat. Iemand kan de eigen gegevens aanpassen door aan het secretariaat door te geven wat wel of niet als wenselijk vermeld mag worden.   (door te geven ‘gegevens wijzigen’.)

Verwerkt KBO-Zeilberg bijzondere persoonsgegevens?

Nee, KBO-Zeilberg verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens. Bijzondere persoonsgegevens zijn strikt vertrouwelijke gegevens waarvoor extra privacybescherming van toepassing is, zoals bijvoorbeeld medische informatie, ras, politieke of geloofsovertuiging, strafrechtelijke gegevens e.d. Dat soort gegevens zijn niet nodig voor het doel van onze vereniging: lidmaatschap en de deelname aan activiteiten. KBO-Zeilberg draagt er zorg voor dat iedereen die persoonsgegevens verwerkt zich daarvan bewust is en daar naar handelt.

Hoe gaat KBO-Zeilberg met persoonsgegevens om?

Persoonsgegevens worden veilig en zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor gebruik binnen de vereniging of voor het doel waarvoor zij zijn verwerkt. Wij zijn ons ervan bewust dat deze gegevens aan ons zijn toevertrouwd en dat wij daar vertrouwelijk mee om dienen te gaan.

Wie kan er bij persoonsgegevens?

Binnen het organisatieonderdeel waar iemand lid van is kan degene die belast is met de ledenadministratie (penningmeester en voorzitter) de lidmaatschapsgegevens inzien en ook wijzigingen aanbrengen. Ook de daartoe geautoriseerde medewerkers van onze vereniging kunnen gegevens inzien als dat noodzakelijk is voor de uitvoering van hun takenpakket (voor de vereniging KBO-Zeilberg geldt: ook eventueel wijzigingen aanbrengen).

De autorisatiestructuur binnen de ledenadministratie is vastgelegd in een handleiding. Daarin is onder meer vastgelegd wie toegang heeft tot de ledenadministratie en hoe de toekenning van rechten (inzage, verwerking ed.) precies in zijn werk gaat.

Uitwisselen van persoonsgegevens met externe partijen

KBO-Zeilberg wisselt geen persoonsgegevens uit met externe partijen, tenzij er een gerechtvaardigd doel daarmee gediend wordt en met deze partij een verwerkersovereenkomst is overeengekomen (bijvoorbeeld voor de ledenadministratie of het hosten van de website).
N.B. te denken valt hierbij bijvoorbeeld aan bedrijfsbezoeken of informatie bijeenkomsten.

Hoe lang worden uw gegevens bewaard?

Gegevens gerelateerd aan het lidmaatschap worden in beperkte vorm na beëindiging van het lidmaatschap bewaard om statistische informatie zoals ledenaantallen over de jaren heen te kunnen genereren. Voor het bewaren van deze gegevens gelden wettelijk bepaalde voorschriften.

Cookies e.d. op de website

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website – na uw toestemming – wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. KBO-Zeilberg gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Daarnaast worden cookies gebruikt om u op basis van uw surfgedrag informatie te kunnen voorzien.

KBO-Zeilberg verzamelt en bewaart niet-persoonsgebonden informatie van bezoekers over het gebruik van deze website, zoals de datum en tijd waarop de website is bezocht, het type browser, browser-taal, het Internet Protocol (IP-) adres van de gebruikte computer, het aantal hits, welke pagina’s en sub-pagina’s eerder zijn bezocht en de duur van de gebruikerssessie. KBO-Zeilberg verzamelt via een bezoek aan de website geen persoonsgegevens, tenzij u daarvoor kiest en deze informatie specifiek vermeldt.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Kan ik zien welke gegevens KBO-Zeilberg van mij verwerkt?

Elk lid heeft recht op inzage in de lidmaatschapsgegevens die KBO-Zeilberg verwerkt. Neem daarvoor contact op met de ledenadministratie van uw afdeling of met de voorzitter van KBO-Zeilberg. Indien gewenst kunt u ook verzoeken om de geregistreerde gegevens te wijzigen of te verwijderen.

Waar kan ik terecht met een vraag of een klacht?

Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens door KBO-Zeilberg kunt u terecht bij ons secretariaat. Voor het melden van (het vermoeden van) een beveiligings- of data lek kunt u dit melden aan ons secretariaat.

KBO-Zeilberg heeft een Aandachtsfunctionaris Gegevensbescherming die naleving van de wet- en regelgeving coördineert. De Aandachtsfunctionaris Gegevensbescherming is tevens het meldpunt voor datalekken. De Aandachtsfunctionaris Gegevensbescherming kunt u bereiken op telefoonnummer 06 -12060924 of per mail: secretariaat.kbozeilberg@gmail.com.

Wijzigingen privacybeleid

KBO-Zeilberg streeft naar een zo actueel mogelijk privacybeleid en behoudt zich daarom het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacystatement. Op de website van KBO-Zeilberg is altijd het meest recente statement beschikbaar.

Namens het bestuur,
Secretariaat
Mevrouw, Marie Anne van der Ven  Zeilbergsestraat 115, 5751 LK Deurne
Tel; 06 1206 0924          E-mailadres;  secretariaat.kbozeilberg@gmail.com
Onze website;                  www.kbo-deurnezeilberg.nl
website van de Kring;    www.kbo-kringdeurne.nl
11 november 2019lh.